کاتبک: قسمت ۱۴۰

امضای قهرمانی؟

باشگاه دانشجویان فوتبال
مهم، آموختن بازی است. ما همه دانشجویان این بازی هستیم – روی کین
It’s all about learning the game. I think we’re all students of the game – Roy Keane